REGLER OCH INFO OM RENOVERINGAR I BOSTADSRÄTTSLÄGENHETERNA

För att undvika problem och minimera olägenheter som kan uppstå i samband med renovering finns följande mycket viktiga anvisningar och regler till medlemmarna. Info finns även i ”Handboken för bostadsrättsinnehavare” kap 7 (a-f) samt bilaga A:1.

Handbok finns för nedladdning här på hemsidan.

Inför och under renoveringen

 1. Medlem ansöker, minst en (1) månad innan, genom att skicka in information om den planerade renoveringen till föreningens tekniska förvaltare hos Holmfast Fastighetsförvaltning. En renovering som innebär väsentlig förändring (gäller ej målning, tapetsering eller golvläggning) får under inga omständigheter påbörjas utan medgivande från föreningen eller av styrelsen utsedd representant (föreningens tekniska förvaltare). En förutsättning för att en väsentlig förändring får genomföras är att den inte medför men för föreningen eller annan boende i föreningen.
 1. Dokumentation som föreningen behöver få in vid t.ex. en badrumsrenovering är:
 • Registreringsbevis från Skatteverket.
 • Giltigt försäkringsbrev är tryggt för medlem att ha då säkerställs att anlitad firma har en försäkring ifall något fel skulle inträffa.
 • Behörighetsbevis för utförande av arbeten enligt BBV.
 • Kvalitetsdokument (Vattentäta våtrum, Egenkontroll enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum).
 • Arbetsbeskrivning för renovering. Bifoga gärna även en skiss/ritning.
 • Kontaktuppgifter till entreprenör.
 • Intyg om säker vatten.
 • Garantisedlar på inköpt material.
 • Fotodokumentation under pågående arbete och delmoment.
 • Garanti El installationer (intyg att installationen är gjord enligt gällande regler).
 1. Medlem som har frågor av t.ex. byggnadsteknisk karaktär, kan vända sig till föreningens tekniska förvaltare. Vid en ofullständig ansökan för renovering kan medlem bli kontaktad av tekniska förvaltaren.
 2. Medlem ska vara medveten om att vissa renoveringar (väsentliga förändringar, se bilaga A:1i handboken) kräver myndighetstillstånd t.ex. bygglov, bygganmälan m.m. Kontakta Statsbyggnadskontoret för upplysningar och ritningar.

Tfn.08-508 26 000, E-mail: statsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se

 1. Följande arbeten ska utföras av företag med erforderlig kompetens och behörighet:

 • ändring av ledning för värme, vatten, avlopp, ventilation och el

 • ingrepp i våtutrymmen som kräver fuktspärr

 1. Renoveringen ska alltid aviseras minst tre (3) dagar i förväg för att minimera olägenheterna för våra boende i föreningen. Avisera med en infolapp på anslagstavlan i entrén och/eller i brevlådorna. Aviseringen ska innehålla info om datum för renoveringens start/slut samt kontaktuppgifter till medlem och entreprenör.
 1. Avstängning av vatten ska alltid aviseras i god tid och göras vid tidpunkter som minimerar störning i fastigheten. Kontakta fastighetsskötaren, Tfn. 08-617 76 00, för hjälp med avstängning (kostnaden debiteras).
 1. Störande arbeten får enbart utföras vardagar 08.00-18.00, som vid t.ex. bilning av golv m.m.
 1. Vid viss badrumsrenovering (t.ex. flytt av golvbrunn) kan föreningen komma att kräva att en okulär syn eller kontroll utförs. Den utförs av utsedd representant för föreningen, tekniska förvaltaren eller styrelsen.
 1. Byggmaterial eller byggavfall får under inga omständigheter stå i trapphus eller i anslutning till fastighetens entré (läs mer om föreningens brandskyddsdokumentation här på hemsidan).Nolltolerans gäller. Trapphusen är räddningstjänstens utrymningsväg och behöver alltid vara fria från hinder. Det är inte tillåtet att kasta byggavfall i grovsoprummet. Vid behov av uppställningsplats för byggavfallssäckar (t.ex. big-bag m.m.) måste styrelsen kontaktas för tillstånd och anvisning av tillåten plats. Tillståndet är tidsbestämt. Trots tillstånd från styrelsen har medlem fortfarande ansvar för byggavfallssäcken och dess innehåll när den står på föreningens mark.
 1. Trapphus, hiss och entréparti ska dagligen städas och rengöras av dem som utnyttjar entréerna för transport av byggmaterial och byggavfall. Medlem som renoverar har alltid ansvar att sådan daglig rengöring sker.
 1. Medlem är ansvarig att informera anlitad entreprenör att parkeringsförbud gäller på samtliga gårdar och på föreningens mark. Endast på- och avlastning samt på- och avstigning är tillåtet.

Efter renoveringen

 1. Efter avslutade arbeten ska medlem kunna överlämna erforderliga ritningar, kvalitetsdokument BBV (i samband med badrumsrenovering). Detta ska ske vid efterfrågan från tekniska förvaltaren eller styrelsen.
 1. Vid större renoveringsarbeten kan föreningen komma att kräva att en okulär syn utförs vid färdigställandet. Den utförs av styrelsen eller av styrelsen utsedd representant.
 1. Ev. skador i trappuppgång, trapphus och hiss till följd av renoveringsarbetena ska ersättas av medlem.

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand (hyresrätt eller bostadsrätt), behöver du fylla i blanketten nedan (skriv ut och fyll i):

Andrahandsuthyrning (pdf)

Ifylld blankett lägger du i föreningens brevlåda på Margretelundsvägen 76. Sedan behandlar styrelsen den på kommande styrelsemöte.

Tänk på att andrahandsuthyrningen ska vara godkänd innan uthyrningen påbörjas.

Observera att även korttidsuthyrning, via t.ex. AirBnB, kräver tillstånd från styrelsen.

Uthyrning av enstaka rum (inneboende, där lägenhetsinnehavaren själv bor kvar) behöver inte tillstånd.

På www.hyresnamnden.se kan du läsa mer om andrahandsuthyrning.

Information om rutiner vid pantsättningar

Pantsättningshandlingar skickas till (alternativt läggs direkt i brevlådan):

Brf Nipfjället 10
Margretelundsvägen 76
167 36 Bromma

Vi skickar dem sedan vidare till Ecotal AB som på föreningens uppdrag  registreringar pantsättningarna, och returnerar ett ex till kreditinstitutet/banken.  Föreningen tar för detta ut en pantsättningsavgift på 1% av gällande prisbasbelopp, per pant, för närvarande 476 kr.

Information om rutiner vid försäljningar och överlåtelse

Överlåtelsehandlingar och ansökan om medlemskap skickas till (alternativt läggs direkt i brevlådan):
Brf Nipfjället 10
Margretelundsvägen 76
167 36 Bromma

Överlåtelsehandlingar kan vara köpekontrakt, bodelningsavtal, dödsbouppteckning eller gåvobrev.

Styrelsen ska godkänna medlemsskapet för den/de som köpt/mottagit gåvan, ärvt etc, och därefter skickar styrelsen handlingarna till Ecotal AB, som på föreningens uppdrag uppdaterar medlemsregistret.

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift, per överlåtelse på 2,5 % av gällande prisbasbelopp, för närvarande 1190 kr.

Februari 2021

Föreningen har ett spärrat låssystem för ökad säkerhet. Det innebär att endast den låssmed som föreningen har ett samarbete med kan utföra kopiering/tillverkning av nycklar i låssystemet. Kopiering sker enbart efter beställning från lägenhetsinnehavare i föreningen.

OBS! Om en nyckel försvinner eller tappas bort måste det omgående
anmälas till Avarn Security Systems AB (tidigare namn Alviks Lås AB).

I samband med överlåtelse av bostadsrätt eller byte av hyresrätt får köparen av bostadsrätten eller nya hyresgästen information om hur många nycklar som är utkvitterade av föregående lägenhetsinnehavare.

RUTINER FÖR BESTÄLLNING AV NYCKLAR

1. En beställning skickas till Avarn Security Systems AB,
mail: butiken.alvik@avarnsecurity.com Tfnnr: 08-25 22 00.

2. Beställningen måste innehålla information om:

 • Beställare (namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer) och att det är nyckel i Brf Nipfjället 10 som avses.
 • Vilken sorts nyckel som avses (Passerbricka eller lägenhetsnyckel)
 • Önskat antal nycklar/passerbrickor.
 • Beställaren måste även bifoga avgiftsavi eller upplåtelseavtal för att få kopiera nycklar till bostad eller beställning av nyckel till garaget.

3. Avarn Security Systems AB tillverkar nycklarna.

4. Vid avhämtning krävs giltig legitimation. Nycklar kvitteras ut med namnunderskrift. Fullmakt och giltig legitimation krävs om annan person än lägenhetsinnehavare ska kvittera ut nycklar. Nycklar är en värdehandling. Varje extranyckel kostar 323 kr (uppdaterad 2020-09-17) och betalas vid avhämtning hos Avarn Security Systems AB.

Avarn Security Systems AB
Gustavlundsvägen 169
167 51 BROMMA
Tfn: 08-25 22 00  

E-mail: butiken.alvik@avarnsecurity.com
Öppettider: Mån-To: 08.00 – 16.00,  Fre: 08.00 – 15.00 (Lunchstängt: 11.00 – 12.00)

Information om vatten och vattenskador (pdf)

VATTENSKADOR

A. ALLMÄNT

Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna.

All vattenförbrukning faktureras föreningen och du betalar genom ett generellt påslag på årsavgiften. Vi har i dagsläget ingen individuell mätning av vattenförbrukningen. Styrelsen har sett över möjligheten att införa individuell mätning, och det finns teknik för detta. Det är dock förenat med en ganska stor uppstartskostnad i form av installation av mätare, och styrelsen har beslutat att avvakta med detta.

För att hålla nere föreningens, och därmed dina egna vattenkostnader, kan du se till att dina kranar inte står och droppar, eller att toaletten står och rinner. Det blir i längden väldigt dyrt. Lite sparsamheten med vattenförbrukningen hjälper också till.

B. VAD GÖR JAG VID ETT LÄCKAGE ELLER EN VATTENSKADA?

Den kanske vanligaste skadan en bostadsrättsförening råkar ut för är vattenskador av olika slag.

TÄNK PÅ ATT

 • Agera omedelbart vid en vattenskada så att den inte förvärras
 • Alla berörda parter ska göra skadeanmälan till sina respektive försäkringsbolag
 • Läsa i stadgarna – där det framgår hur ansvarsfördelningen för att återställa efter skadan ser ut
 • Förening och bostadsrättshavare var för sig ska teckna avtal med entreprenör för återställande av skador utifrån vars och ens ansvarsområde

Det akuta skedet

När en skada uppkommer måste man agera omedelbart för att minimera skadorna. Föreningen har avtal med Holmfast Fastighetsförvaltning jour, och dessa ringer du för att akut få hjälp med att avvärja skadan. Telefonnumret finns anslaget i portarna. Se till att du alltid har aktuellt nummer antecknat hemma i lägenheten.

När det akuta läget är över, kontaktar du som bostadsrättsinnehavare ditt försäkringsbolag för att anmäla skadan.

Det är viktigt att du som bostadsrättshavaren själv håller i kontakterna med ditt försäkringsbolag, då det kan finnas många saker som ska regleras och utredas, exempelvis värdeberäkningar, åldersavdrag och ansvarsfrågor.

Även grannar som eventuellt har blivit drabbade måste anmäla till sitt försäkringsbolag.
Föreningen kontaktar sitt försäkringsbolag.

Det bästa sedan är om representanter för respektive bolag besiktigar skadan på plats.

Vem ansvarar för vad?

Enligt föreningens stadgar ansvarar bostadsrättshavaren för allt underhåll av sin lägenhet med ett par undantag så som t.ex. reparation av radiatorer, ledningar för avlopp, värme, gas elektricitet och vatten om dessa ledningar tjänar fler än en lägenhet. Gränsdragningen framgår av föreningens stadgar.

Föreningen ansvarar för huset i övrigt, dvs. allt som är utanför lägenheten samt det i lägenheten som enligt stadgarna ligger på Föreningen, se ovan.

Föreningens ansvar

Utredning, utrivning och uttorkning
Föreningen ansvarar för utredning, utrivning och uttorkning.

Utredningen
Om det kommer indikation på att fukt kan ha trängt genom ytskikten behöver föreningen undersöka saken, det vill säga fastställa om fukten finns i exempelvis trossbotten eller har kommit innanför tätskikten.

Utrivningen

Utrivningen måste göras för att föreningen ska komma åt det som är fuktskadat, exempelvis trossbotten under badrumsgolvet. Föreningen tar i detta skede hand om hela utrivningen av badrummet, för att säkerställa en professionell hantering. Ett skadat tätskikt måste i princip göras om i sin helhet om det har skadats.

Uttorkningen

Föreningen ser till att det kommer avfuktningsutrustning på plats och står för elkostnaden.

Därefter lagar föreningen sådant som föreningen ska stå för enligt stadgarna.

Slutligen färdigställer föreningen utrymmet fram till ytskikten, exempelvis rör som ska gjutas in i betong, eller ytterväggar som behöver nytt skivmaterial. Den exakta gränsdragningen framgår av stadgarna.

OBS! Här slutar föreningens ansvar. Föreningen har INTE ansvar för att återställa tätskikt, ytskikt eller att återinstallera inredningen.

Om du är bostadsrättsinnehavare är det du eller ditt försäkringsbolag som står för dessa kostnader.

Bostadsrättshavarens ansvar
När föreningen har slutfört uttorkningen och eventuellt lagat sådant som är trasigt inne i själva huset, får bostadsrättshavaren ta över.

Detta beror på att föreningens stadgar anger att ansvaret för ytskikt och inredning ligger på medlemmen. Föreningen tecknar bara avtal med entreprenör för att åtgärda de skador som, enligt stadgarna, föreningen ska åtgärda.

Du som bostadsrättshavaren får själv teckna avtal med en entreprenör om åter-ställandet av sina ytskikt.
Inget hindrar att det är samma entreprenör som utför båda åtgärderna, vilket kan vara praktiskt, men avtalen ska vara skilda åt. På så vis uppstår ingen tvist mellan bostadsrättsföreningen och dig som medlem om hur kostnaderna i efterhand ska fördelas.

Fördelningen av ansvar och kostnader gäller oberoende av varifrån skadan kommer och vad som orsakat den. Här nedan beskrivs en undantagsregel, men i övriga fall gäller huvudregeln. Det innebär att alla skadedrabbade måste ta ett eget ansvar, såväl den som innehar bostadsrätten med den ursprungliga skadan, som grannar runt om som också har drabbats.

Undantag

Ingen regel utan undantag, så också i detta fall. I bostadsrättslagen finns ett undantag som gäller brand eller vattenledningsskada.

Med vattenledningsskada avses en sådan ledning som förser lägenheten med kallt eller varmt tappvatten, inget annat. Inte heller avses läckage från exempel-vis diskmaskiner eller andra anordningar som installerats på vattenledningen.

Om det uppstår en brand eller vattenledningsskada ansvarar alltså föreningen för att återställa hela skadan, om nu inte någon har varit vårdslös m.m. se nedan.

Om bostadsrättshavaren eller någon som bostadsrättshavaren ansvarar för, genom försummelse eller vårdslöshet har förorsakat skadan, får bostadsrättshavaren i allmänhet själv ansvara för återuppbyggandet av utrymmet. Det är ett undantag från undantaget.

Betalning följer ansvaret

Huvudregeln är således att den som enligt stadgarna ansvarar för underhållet också ska ansvara för kostnaderna för skadorna, dvs. betala för att åtgärda ska-dan oavsett vem som orsakat skadan. Se dock angående undantaget ovan. I vissa fall har dock skadan uppstått på grund av försumlighet eller vållande. Då blir den som orsakat skadan ansvarig för kostnaderna.
Försäkringens roll

Det mesta som sagts här bör lösa sig med automatik när försäkringsbolagen har kontaktats. Om en skadeutredning genomförs finns det ett protokoll som berättar vad som orsakat skadan. Försäkringsbolagen får då kräva ersättning av varandra (regressa) om de anser att någon har orsakat skadan.

Om det är tydligt att en bostadsrättshavare har förorsakat skadan genom försumlighet eller vållande kan föreningen kräva ersättning av bostadsrättshavaren för sin självrisk.

Exempel; diskmaskinen har läckt

Om det är maskinen som läckt handlar det inte om en vattenledningsskada. Skadan ska då åtgärdas enligt huvudregeln i stadgarna. Föreningen utreder, river ut och torkar upp. Därefter får bostadsrättshavaren återställa sina ytskikt. Vardera parten vänder sig till sitt försäkringsbolag och betalar sina egna kostnader. Om bostadsrättshavaren varit försumlig, exempelvis vid installationen av diskmaskinen, kan det hända att föreningen kan kräva ersättning för sina kostnader.
Exempel; golvbrunnen har gått sönder

Huvudregeln gäller. Föreningen utreder, river ut och torkar upp. Därefter lagas golvbrunnen, om den i stadgarna är föreningens ansvar. Bostadsrättshavaren får därefter återställa sina ytskikt. Om föreningen varit försumlig, till exempel genom att inte följa underhållsplanen, kan det hända att föreningen får betala bostadsrättshavarens kostnader för återställandet, men avdrag ska göras för åldersnedskrivning.

Ett vattenledningsrör har spruckit

Är det ett tappvattenrör så ska föreningen förutom att torka ur trossbotten också återställa bostadsrättshavarens lägenhet. Det innebär att föreningen får ta sin för-säkring i anspråk för hela skadan och också stå för kostnaden för eventuell åldersnedskrivning.

Styrelsen för Brf Nipfjället 10
Traneberg den 23 april 2013

Brandskyddsdokumentation Brf Nipfjället 10 (pdf)

INFORMATION OM BRANDSKYDDET I BRF NIPFJÄLLET 10

Det systematiska brandskyddsarbetet i Brf Nipfjället 10 Stockholm.

Inledning

I ett flerbostadshus med tre eller flera våningsplan anses brand kunna medföra stor risk för personskador. Därför har våra byggnader redan vid uppförandet konstruerats så att de tillgodoser de krav på ytskikt samt bärande och avskiljande konstruktioner. Härutöver bedriver styrelsen i enlighet med Räddningstjänstlagen § 41 ett systematiskt brandskyddsarbete vars omfattning sammanfattas i det följande.

Beskrivning av byggnader och verksamhet

Bostadsrättsföreningen äger och förvaltar byggnaderna på fastigheten Nipfjället 10 inom stadsdelen Bromma. Byggnaderna har 5 våningar och innehåller totalt 109 lägenheter och 1 lokal. Till fastigheten finns ett garage på 3400 kvm som uthyres till Stockholms Stads Parkering.

Policy

Alla som bor eller arbetar i föreningens byggnader skall veta hur de skall förebygga brand samt vad de skall företa sig om brand utbryter i den egna lägenheten/lokalen eller i byggnaden i övrigt. Brandcellsindelningen skall hållas intakt. Brandskyddsanordningarna skall kontrolleras regelbundet och hållas i brukbart skick.

Lägenheter

Varje lägenhet är en brandcell. Etagelägenheterna är parvis en brandcell där vinden är gemensam. Brandcellsgränsen är klass EI 60, vilket innebär att konstruktionen är isolerad och står emot en normalkraftig brand i 60 minuter.

Trapphus

Varje trapphus är en brandcell. Tamburdörren och trapphuset är klass B 30, vilket innebär att konstruktionen är isolerad och står emot en normalkraftig brand i 30 minuter.

Källare

Källarna mellan trapphusen är en brandcell.

Vindar

Tillträde till vindar för brandsläckning kan ske via yttertak genom nedstigningsluckor, en per trapphus.

Luftbehandling

Ventilationssystemet består av mekanisk frånluft med centralt placerade fläktar på vind. Fläktarna går även vid brand.

Brandskyddsanordningar:

Branddörrar

Branddörrar finns mellan trapphus och källare. Alla branddörrar skall ha fungerande dörrstängare och låskolvar. Dörrarna skall hållas stängda.

Brandvarnare

Brandvarnare finns i alla lägenheter, uthyrda lokaler. Föreningen svarar för att det finns brandvarnare i lägenheterna/lokalerna och de boende/hyresgästerna för att brandvarnarna fungerar.

Brandgasventilation/Rökluckor

Brandgasventilation kan ske förutom genom fönster.

Räddningsvägar/Utrymning

Lägenheterna har två utrymningsvägar, via trapphus samt via fönster. Samtliga lägenheter nås med brandförsvarets stegbilar. Insatstiden är 10 minuter. Tvättstugor samt lokalerna i bottenplanet utryms via korridorer och trapphus samt via fönster.

Rutiner för kontroll av brandskyddsanordningar

 • Branddörrarnas funktion kontrolleras varje halvår. Dessutom instrueras de boende att alltid skyndsamt felanmäla branddörrar som inte går i lås/stängs.
 • Utrymmningsvägar i trapphus kontrolleras via fastighetsskötsel 1 gång i veckan.
  Utrustning som kan skapa brandtillbud och därför behöver uppmärksammas
 • Torktumlarna demonteras (delvis) och rengörs (dammsugs) minst en gång per år för att undvika brandrisk och garantera en bra funktion.
 • Blinkande lysrör utbyts snarast för att inte driftdonen skall överbelastas med brandtillbud som följd. Övergång till elektroniska glimtändare eliminerar blinkande rör och denna brandrisk.

Information till medlemmar/hyresgäster

Denna skriftliga information om brandskyddet finns tillgänglig för medlemmar och hyresgäster på Föreningens hemsida.

Så förebygger du brand

En väl fungerande brandvarnare är den viktigaste utrustningen för att rädda liv vid brand. Starta inte diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp när Du kan somna eller går hemifrån. Släck TVn på kvällen med knappen på TVn (ej fjärrkontrollen). Viktigast är att aldrig lämna ett rum med levande ljus (sist ut släcker) eller somna från mat på spisen eller brinnande cigaretter.

Brandfarliga varor

Förvaring av brandfarliga varor t.ex bensin, lösningsmedel, gasoltuber, får ej ske i källarna. I en lägenhet får förvaras max 5 liter gasol (typ 2012) eller max 10 liter vätska.

Gastuber

Lösa gastuber för dykning eller medicinskt bruk får förvaras i lägenheter och då i hallen och nära ytterdörren. På insidan av dörrkarmen skall finnas en skylt som varnar för gastuber.

Tänk igenom före

Tänk igenom vilka brandrisker som kan finnas i din lägenhet. Bränder börjar oftast vid spisen men lös inredning som antänds och elektriska apparater ligger högt på listan över anledningar. Undvik att lägga brandfarliga saker på element eller elektriska apparater. Tänk också igenom hur din bostad ser ut och var varje familjemedlem sover. Gör en plan för hur ni skall utrymma om det börjar brinna. Låt barnen delta i planeringen. Rita gärna en utrymningsplan och sätt upp den där ni ser den ofta. Se till att det alltid finns minst en fungerande brandvarnare i lägenheten.

Tänk också på att aldrig låsa säkerhetsdörrens tillhållarlås inifrån. Detta lås är endast till för att låsas utifrån för att hålla obehöriga borta. Inifrån skall man kunna komma ut kvickt utan extra upplåsningsmoment och letande efter nycklar.

Viktigt att veta om trapphusen

Eftersom trapphusen och våningsplanen är utrymningsvägar och brandceller får absolut inte något förvaras i trapphusen och på våningsplanen av olika skäl:

 1. Risken för anlagda bränder
 2. Hindrar utrymning och brandmännens arbete, eftersom sikten kan vara dålig pga rök, risk för snubbling och fall.
 3. Branden kan sprida sig till föremålen som förvaras i trapphusen och våningsplanen, med ökad rök och hetta som följd.
 4. Hindrar ambulansmännen vid hämtning av sjuka personer på bår och övriga transporter.

Observera! Cyklar och barnvagnar anses i sammanhanget utgöra en särskilt besvärande fara och får således inte uppställas i trapphusen.

OM DET BÖRJAR BRINNA

 • Rädda
 • Larma, ring 112
 • Släck

Uppkommer brand i en lägenhet i ett bostadshus är det ganska lätt att släcka branden i ett tidigt skede om man har tillgång till en ”brandfilt”, matta eller annat som kan kväva elden. En lämplig brandsläckare och kunskaper om hur den används kan också förhindra att en större brand får fäste.

Vid brand som ej kan släckas av den boende skall lägenheten utrymmas skyndsamt. En lägenhet kan bli övertänd på mindre än fem minuter. Det är viktigt att dörrarna (rums- och lägenhetsdörrarna) stängs till om branden för att förhindra syretillförsel och spridning.

Utrymning vid brand

Brinner det i den egna lägenheten och Du inte kan släcka så utrym den fortast möjligt, larma 112. Varna grannarna och försök möta brandkåren. Brinner det på annan plats i fastigheten så stanna i Din lägenhet och invänta vad brandförsvaret meddelar. Om trapphuset är rökfyllt så är brandförsvarets stegar via fönster och balkong Din utrymningsväg. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Använd absolut inte hissarna när det brinner.

Röken dödar

Brandrök är mycket giftig. Om Du måste passera genom rökfyllda utrymmen så kryp under röken genom att krypa på alla fyra och med ansiktet så nära golvet som möjligt. Där är det kallast också. För det systematiska brandskyddsarbetet i föreningen svarar styrelsen.
Finns det frågor eller synpunkter så går det bra att kontakta er tekniska förvaltare.