Viktig information om brandskyddet i Brf Nipfjället 10

Det systematiska brandskyddsarbetet i Brf Nipfjället 10 Stockholm.
I ett flerbostadshus med tre eller flera våningsplan anses brand kunna medföra stor risk för personskador. Därför har våra byggnader redan vid uppförandet konstruerats så att de tillgodoser de krav på ytskikt samt bärande och avskiljande konstruktioner. Härutöver bedriver styrelsen i enlighet med Räddningstjänstlagen § 41 ett systematiskt brandskyddsarbete vars omfattning sammanfattas i det följande. Beskrivning av byggnader och verksamhet Bostadsrättsföreningen äger och förvaltar byggnaderna på fastigheten Nipfjället 10 inom stadsdelen Bromma. Byggnaderna har 5 våningar och innehåller totalt 109 lägenheter och 1 lokal. Till fastigheten finns ett garage på 3400 kvm som uthyres till Stockholms Stads Parkering. Policy Alla som bor eller arbetar i föreningens byggnader skall veta hur de skall förebygga brand samt vad de skall företa sig om brand utbryter i den egna lägenheten/lokalen eller i byggnaden i övrigt. Brandcellsindelningen skall hållas intakt. Brandskyddsanordningarna skall kontrolleras regelbundet och hållas i brukbart skick. Lägenheter Varje lägenhet är en brandcell. Etagelägenheterna är parvis en brandcell där vinden är gemensam. Brandcellsgränsen är klass EI 60, vilket innebär att konstruktionen är isolerad och står emot en normalkraftig brand i 60 minuter. Trapphus Varje trapphus är en brandcell. Tamburdörren och trapphuset är klass B 30, vilket innebär att konstruktionen är isolerad och står emot en normalkraftig brand i 30 minuter. Källare Källarna mellan trapphusen är en brandcell. Vindar Tillträde till vindar för brandsläckning kan ske via yttertak genom nedstigningsluckor, en per trapphus. Luftbehandling Ventilationssystemet består av mekanisk frånluft med centralt placerade fläktar på vind. Fläktarna går även vid brand. Brandskyddsanordningar: Branddörrar Branddörrar finns mellan trapphus och källare. Alla branddörrar skall ha fungerande dörrstängare och låskolvar. Dörrarna skall hållas stängda. Brandvarnare finns i alla lägenheter, uthyrda lokaler. Föreningen svarar för att det finns brandvarnare i lägenheterna/lokalerna och de boende/hyresgästerna för att brandvarnarna fungerar.. Brandgasventilation/Rökluckor Brandgasventilation kan ske förutom genom fönster.

Räddningsvägar/Utrymning
Lägenheterna har två utrymningsvägar, via trapphus samt via fönster. Samtliga lägenheter nås med brandförsvarets stegbilar. Insatstiden är 10 minuter. Tvättstugor samt lokalerna i bottenplanet utryms via korridorer och trapphus samt via fönster.
Rutiner för kontroll av brandskyddsanordningar Utrustning som kan skapa brandtillbud och därför behöver uppmärksammas • Torktumlarna demonteras (delvis) och rengörs (dammsugs) minst en gång per år för att undvika brandrisk och garantera en bra funktion.

Blinkande lysrör utbyts snarast för att inte driftdonen skall överbelastas med brandtillbud som följd. Övergång till elektroniska glimtändare eliminerar blinkande rör och denna brandrisk. Så förebygger du brand En väl fungerande brandvarnare är den viktigaste utrustningen för att rädda liv vid brand. Starta inte diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp när Du kan somna eller går hemifrån. Släck TVn på kvällen med knappen på TVn (ej fjärrkontrollen). Viktigast är att aldrig lämna ett rum med levande ljus (sist ut släcker) eller somna från mat på spisen eller brinnande cigaretter.

Branddörrarnas funktion kontrolleras varje halvår. Dessutom instrueras de boende att alltid skyndsamt felanmäla branddörrar som inte går i lås/stängs. • Utrymmningsvägar i trapphus kontrolleras via fastighetsskötsel 1 gång i veckan. Information till medlemmar/hyresgäster Denna skriftliga information om brandskyddet finns tillgänglig för medlemmar och hyresgäster på Föreningens hemsida. Brandfarliga varor Förvaring av brandfarliga varor t.ex bensin, lösningsmedel, gasoltuber, får ej ske i källarna. I en lägenhet får förvaras max 5 liter gasol (typ 2012) eller max 10 liter vätska.

Gastuber
Lösa gastuber för dykning eller medicinskt bruk får förvaras i lägenheter och då i hallen och nära ytterdörren. På insidan av dörrkarmen skall finnas en skylt som varnar för gastuber.

Tänk igenom före
Tänk igenom vilka brandrisker som kan finnas i din lägenhet. Bränder börjar oftast vid spisen men lös inredning som antänds och elektriska apparater ligger högt på listan över anledningar. Undvik att lägga brandfarliga saker på element eller elektriska apparater. Tänk också igenom hur din bostad ser ut och var varje familjemedlem sover. Gör en plan för hur ni skall utrymma om det börjar brinna. Låt barnen delta i planeringen. Rita gärna en utrymningsplan och sätt upp den där ni ser den ofta. Se till att det alltid finns minst en fungerande brandvarnare i lägenheten. Tänk också på att aldrig låsa säkerhetsdörrens tillhållarlås inifrån. Detta lås är endast till för att låsas utifrån för att hålla obehöriga borta. Inifrån skall man kunna komma ut kvickt utan extra upplåsningsmoment och letande efter nycklar. Viktigt att veta om trapphusen Eftersom trapphusen och våningsplanen är utrymningsvägar och brandceller får absolut inte något förvaras i trapphusen och på våningsplanen av olika skäl: 1. Risken för anlagda bränder 2. Hindrar utrymning och brandmännens arbete, eftersom sikten kan vara dålig pga rök, risk för snubbling och fall. 3. Branden kan sprida sig till föremålen som förvaras i trapphusen och våningsplanen, med ökad rök och hetta som följd. 4. Hindrar ambulansmännen vid hämtning av sjuka personer på bår och övriga transporter . Observera! Cyklar och barnvagnar anses i sammanhanget utgöra en särskilt besvärande fara och får således inte uppställas i trapphusen.

OM DET BÖRJAR BRINNA
Finns det frågor eller synpunkter så går det bra att kontakta er tekniska förvaltare.
Fastighetsägarna Stockholm AB

  • Rädda
  •  Larma, ring 112
  • Släck

Uppkommer brand i en lägenhet i ett bostadshus är det ganska lätt att släcka branden i ett tidigt skede om man har tillgång till en ”brandfilt”, matta eller annat som kan kväva elden. En lämplig brandsläckare och kunskaper om hur den används kan också förhindra att en större brand får fäste. Vid brand som ej kan släckas av den boende skall lägenheten utrymmas skyndsamt. En lägenhet kan bli övertänd på mindre än fem minuter. Det är viktigt att dörrarna (rums- och lägenhetsdörrarna) stängs till om branden för att förhindra syretillförsel och spridning. Utrymning vid brand Brinner det i den egna lägenheten och Du inte kan släcka så utrym den fortast möjligt, larma 112. Varna grannarna och försök möta brandkåren. Brinner det på annan plats i fastigheten så stanna i Din lägenhet och invänta vad brandförsvaret meddelar. Om trapphuset är rökfyllt så är brandförsvarets stegar via fönster och balkong Din utrymningsväg. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Använd absolut inte hissarna när det brinner. Röken dödar Brandrök är mycket giftig. Om Du måste passera genom rökfyllda utrymmen så kryp under röken genom att krypa på alla fyra och med ansiktet så nära golvet som möjligt. Där är det kallast också. För det systematiska brandskyddsarbetet i föreningen svarar styrelsen.