Regler och information gällande renovering i bostadsrättslägenehet inom Brf Nipfjället 10

För att undvika problem och minimera olägenheter som kan uppstå i samband med renovering finns följande mycket viktiga anvisningar och regler till medlemmarna. Mer info finns i ”Handboken för bostadsrättsinnehavare” som finns för nedladdning här på hemsidan.

FÖRE OCH UNDER RENOVERINGEN

1. En renovering får under inga omständigheter påbörjas utan medgivande från föreningen, via tekniska förvaltningen. Medlem ansöker, minst en (1) månad innan, genom att skicka in information om den planerade renoveringen till föreningens tekniska förvaltare hos Fastighetsägarna Service Stockholm AB (gäller ej målning, tapetsering eller golvläggning).

2. Vid en ofullständig ansökan för renovering kan medlem bli kontaktad av tekniska förvaltaren. Medlem som har frågor av t.ex. byggnadsteknisk karaktär, kan också vända sig till föreningens tekniska förvaltare.  Förvaltare, teknisk förvaltning, Fastighetsägarna Service Stockholm AB Tfn. 08-617 75 47 Tfntid: måndag, onsdag och fredag kl. 09:00-11:00

3. Medlem ska vara medveten om att vissa renoveringar även kräver myndighetstillstånd t.ex. bygglov, bygganmälan m.m. Kontakta Statsbyggnadskontoret för upplysningar och ritningar Tfn.08-508 26 000, E-mail: statsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se

4. Renoveringen ska alltid aviseras minst tre (3) dagar i förväg för att minimera olägenheterna för våra boende i föreningen. Avisera med en infolapp på anslagstavlan i entrén och/eller i grannarnas brevlådor. Aviseringen ska innehålla info om datum för renoveringens start/slut.

5. Störande arbeten får enbart utföras vardagar 08.00-18.00, som vid t.ex. bilning av golv m.m.

6. Byggmaterial eller byggavfall får under inga omständigheter stå i trapphus eller i anslutning till fastighetens entré (läs mer om föreningens brandskyddsdokumentation här på hemsidan). Nolltolerans gäller. Trapphusen är räddningstjänstens utrymningsväg och behöver alltid vara fria från hinder. Det är inte tillåtet att kasta byggavfall i grovsoprummet. Vid behov av uppställningsplats för byggavfallssäckar (t.ex. big-bag m.m.) måste styrelsen kontaktas för tillstånd och anvisning av tillåten plats. Tillståndet är tidsbestämt. Trots tillstånd från styrelsen har medlem fortfarande ansvar för byggavfallssäcken och dess innehåll när den står på förening-ens mark. För hus 80, 82, 84 och 86 är uppställningsplatsen en mindre yta vid sidan om sopkärlsskåpet för hushållssopor som tillhör resp. hus. För hus 76 och 78 gäller inte samma typ av yta utan annan plats, som anvisas efter kontakt med styrelsen.

7. Medlem är ansvarig att informera anlitad entreprenör att parkeringsförbud gäller på samtliga gårdar och på föreningens mark . Endast på- och avlastning samt på- och avstigning är tillåtet.

EFTER RENOVERINGEN

8. Efter avslutade arbeten ska medlem kunna överlämna erforderliga ritningar, kvalitetsdokument BBV (i samband med badrumsrenovering). Detta ska ske vid efterfrågan från tekniska förvalta-ren eller styrelsen.