NYHETSBREV NR 1 – 2013

BYTE AV LÅSSMED – ALVIKS LÅS
Samarbetet med S:t Eriks Lås AB har avslutats. Vi tackar S:t Eriks Lås AB för samarbetet som bl.a.inneburit att hjälpa föreningen att framställa och förvalta föreningens slutna låssystem. Brf Nipfjället 10 kommer nu istället fr.o.m. 2013-05-01 att inleda ett samarbete med Alviks LåsAB. Det här innebär att boende i Brf Nipfjället 10 fr.o.m. den 2:a maj avhämtar och kvitterar sina beställda nycklar hos Alviks lås AB. Nycklarna kostar 190 kr/st. Hur man beställer nya nycklar står på hemsidan www.nipfjallet.se och i entréportens anslagstavla. Kontaktuppgifter till

Alviks Lås AB:
Gustavlundsvägen 159, 167 51 Bromma.
Tfn: 08-25 22 00. E-post: info@alvikslas.se
Öppettider:
Måndag – Torsdag 08:00-17:00
Fredag 08:00-15:00
Lunchstängt 11:00-12:00

REGELVERK FÖR PARABOLER OCH ANTENNER
På grund av säkerhetsaspekten har föreningens styrelse sett över rutiner och regler för paraboler/antenner i föreningen. Ett regelverk har framarbetats. Detta innebär att boende i föreningen, som har monterat eller i framtiden vill montera en parabol/antenn, måste underteckna ett avtal med föreningen där ansvarsfrågorna klargörs. Bakgrunden är att styrelsen ansvarar för säkerheten i, och runt fastigheterna, och är därför skyldig att förhindra olyckor och/eller skada på person, fastighet, balkong eller uteplats orsakade av att t.ex. något faller ner såsom felaktig eller undermålig montering av paraboler/antenner. En parabol/antenn som är felaktigt monterad kan innebära en direkt fara för både människor och fastighet. Mer information kommer att delas ut i brevlådorna.

ENTRÉPORTAR – UPPFÖLJNING
De nya entréportarna installerades i december 2012, precis före jul. Dock återstår några åtgärder som t.ex. justeringar av lås samt inoljning av samtliga entréportar. För uppställning av porten (gäller ej hus 78) trycker man in en knapp på dörrstängaren, som
sitter ovanpå dörren (se rödmarkerat på bilderna). För att ta bort möjlighet till uppställning trycker man tillbaka knappen. Alternativa lösningar ses över. Ev. avvikelser, som uppstått efter installation av portar och lås, har entreprenören försökt lösa så snabbt som möjligt. Om ett fel påträffas bör man meddela föreningens styrelse via info@nipfjallet.se vi beklagar om någon boende haft besvär i samband med bytet av
entréportar.

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL
Entreprenören, som ansvarade för snöröjningen under vintern, skötte inte sina åtaganden korrekt. Då beslutade föreningens styrelse att införskaffa utrustning för att själva kunna utföra snöröjning vid behov. Snö- och halkbekämpning utfördes helt av vår frivillighetsgrupp från föreningen, och de kommer även att ordna med grusupptagningen, och under sommaren sköta gräsklippning.

PÅMINNELSER FÖR ÖKAD SÄKERHET, TRIVSEL OCH EN BÄTTRE BOENDEMILJÖ

 • Nolltolerans råder mot saker i trapphusen eftersom trapphusen är räddningstjänstens utrymningsväg och alltid behöver vara fria från hinder. Vi får därför under inga omständigheter låta saker stå i trapphusen. Tänk på att ni utsätter era grannar för direkt fara vid en eventuell brand.
 • Tänk på att parkeringsförbud råder dygnet runt på samtliga gårdar både p.g.a. brandskyddet och för att inte hindra infart/utfart till/från fastigheten för t.ex. utryckningsfordon och färdtjänst. Fordon får inte ställas på gårdarna annat än för på- och avstigning eller på- och avlastning av gods.
 •  Det är inte tillåtet att kasta ut något föremål genom fönster eller från balkongen.
 • Det är vårt gemensamma ansvar att hålla rent och snyggt inom föreningens område.
  Kasta därför inte cigarettfimpar, snus och annat skräp på marken.
 •  Rastning av hundar är inte tillåtet inom föreningens område. Skulle en ”olycka” vara framme, se till att plocka upp efter din hund. Hundar skall även hållas kopplade, enligt 20§ ordningsstadgan för Stockholmsstad.

AKTIVITETER I KORTHET

 • Vårstädning 2013, den 5:e maj. Boka redan nu i din almanacka!
 •  Renoveringen av yttertaken fortsätter med slutfasen och utförs av Karlaplans Plåt AB. Målning av samtliga ytterplåttak kommer att genomföras under våren 2013.
 • Trädgårdsskötsel, förutom gräsklippning, utförs vid behov av företaget Växtvård.
 •  Åtgärder beträffande ventilation i samtliga hus och lägenheter, och även i undercentralen rörande fjärrvärmen. Beräknad start maj/juni.
 •  Upphandlingen för passersystem fortsätter. Beräknad installation hösten 2013.
 •  Ytterligare arbete med åtgärdsplan för förbättringar i garaget. Beräknad start, ej fastställd.
 •  Avtal om parkeringsövervakning p.g.a. att bilar parkeras på gårdarna utöver vad som är tillåtet. Upphandling pågår.
 • Ny skyltning på gårdarna. Upphandling pågår.
 • Ommålning/renovering av trapphus. Beräknad start, ej fastställd.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Brf Nipfjället 10