Extra föreningstämma 2018-06-03

Kallelse till extra föreningsstämma för Brf Nipfjället 10

Stämman äger rum söndag 2018-06-03 kl 19.00 i Alviks Kulturhus, Nockebysalen, Gustavslundsvägen 168A.

Dagordning

Extra föreningssstämma Brf Nipfjället 10

3 juni 2018

 1. Extra föreningsstämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om extrastämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Av styrelsen till stämman anmält ärende:
  – De vid föreningsstämman 2018-04-22 antagna förslaget till reviderade stadgar tas upp för ett andra beslut. För att beslutet skall gälla måste 2/3 av representerade medlemmar på mötet rösta ja. 
 9. Stämmans avslutande

Väl mött hälsar styrelsen!