Information angående renoveringar

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version [version]
  • Download 1
  • File Size 4.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 13 april, 2015
  • Last Updated 13 april, 2015

Information angående renoveringar

REGLER OCH INFO OM RENOVERINGAR I BOSTADSRÄTTSLÄGENHETERNA

För att undvika problem och minimera olägenheter som kan uppstå i samband med renovering finns följande mycket viktiga anvisningar och regler till medlemmarna. Info finns även i "Handboken för bostadsrättsinne-havare" kap 7 (a-f) samt bilaga A:1.

Handboken finns för nedladdning här på hemsidan.

INFÖR OCH UNDER RENOVERINGEN

1. Medlem ansöker, minst en (1) månad innan, genom att skicka in information om den planerade renove-ringen till föreningens tekniska förvaltare hos Fastighetsägarna Service Stockholm AB. En renovering som innebär väsentlig förändring (gäller ej målning, tapetsering eller golvläggning) får under inga om-ständigheter påbörjas utan medgivande från föreningen eller av styrelsen utsedd representant (förening-ens tekniska förvaltare). En förutsättning för att en väsentlig förändring får genomföras är att den inte medför men för föreningen eller annan boende i föreningen.

 

2. Dokumentation som föreningen behöver få in vid t.ex. en badrumsrenovering är:

Registreringsbevis från Skatteverket.

Giltigt försäkringsbrev är tryggt för medlem att ha då säkerställs att anlitad firma har en försäkring ifall något fel skulle inträffa.

Behörighetsbevis för utförande av arbeten enligt BBV.

Kvalitetsdokument (Vattentäta våtrum, Egenkontroll enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum).

Arbetsbeskrivning för renovering. Bifoga gärna även en skiss/ritning.

Kontaktuppgifter till entreprenör.

Intyg om säker vatten.

Garantisedlar på inköpt material.

Fotodokumentation under pågående arbete och delmoment.

Garanti El installationer (intyg att installationen är gjord enligt gällande regler).

 

3. Medlem som har frågor av t.ex. byggnadsteknisk karaktär, kan vända sig till föreningens tekniska förval-tare. Vid en ofullständig ansökan för renovering kan medlem bli kontaktad av tekniska förvaltaren.

Jörn Poulsen, Teknisk förvaltning, Fastighetsägarna Service Stockholm

Tfn. 08-617 76 20 Tfntid: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00

E-post: jorn.poulsen@fastighetsagarna.se

 

4. Medlem ska vara medveten om att vissa renoveringar (väsentliga förändringar, se bilaga A:1i handbo-ken) kräver myndighetstillstånd t.ex. bygglov, bygganmälan m.m. Kontakta Statsbyggnadskontoret för upplysningar och ritningar.

Tfn.08-508 26 000, E-mail: statsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se

 

5. Följande arbeten ska utföras av företag med erforderlig kompetens och behörighet:

ändring av ledning för värme, vatten, avlopp, ventilation och el

ingrepp i våtutrymmen som kräver fuktspärr

 

6. Renoveringen ska alltid aviseras minst tre (3) dagar i förväg för att minimera olägenheterna för våra bo-ende i föreningen. Avisera med en infolapp på anslagstavlan i entrén och/eller i

brevlådorna. Aviseringen ska innehålla info om datum för renoveringens start/slut samt kontaktuppgifter till medlem och entreprenör.

 

7. Avstängning av vatten ska alltid aviseras i god tid och göras vid tidpunkter som minimerar störning i fastigheten. Kontakta fastighetsskötaren, Tfn. 08-617 76 00, för hjälp med avstängning (kostnaden debi-teras).

8. Störande arbeten får enbart utföras vardagar 08.00-18.00, som vid t.ex. bilning av golv m.m.

 

9. Vid viss badrumsrenovering (t.ex. flytt av golvbrunn) kan föreningen komma att kräva att en okulär syn eller kontroll utförs. Den utförs av utsedd representant för föreningen, tekniska förvaltaren eller styrelsen.

 

10. Byggmaterial eller byggavfall får under inga omständigheter stå i trapphus eller i anslutning till fastighe-tens entré (läs mer om föreningens brandskyddsdokumentation här på hemsidan).

Nolltolerans gäller. Trapphusen är räddningstjänstens utrymningsväg och behöver alltid vara fria från hinder. Det är inte tillåtet att kasta byggavfall i grovsoprummet. Vid behov av

uppställningsplats för byggavfallssäckar (t.ex. big-bag m.m.) måste styrelsen kontaktas för

tillstånd och anvisning av tillåten plats. Tillståndet är tidsbestämt. Trots tillstånd från styrelsen har med-lem fortfarande ansvar för byggavfallssäcken och dess innehåll när den står på föreningens mark.

 

11. Trapphus, hiss och entréparti ska dagligen städas och rengöras av dem som utnyttjar entréerna för trans-port av byggmaterial och byggavfall. Medlem som renoverar har alltid ansvar att sådan daglig rengöring sker.

 

12. Medlem är ansvarig att informera anlitad entreprenör att parkeringsförbud gäller på samtliga gårdar och på föreningens mark. Endast på- och avlastning samt på- och avstigning är tillåtet.

 

EFTER RENOVERINGEN

13. Efter avslutade arbeten ska medlem kunna överlämna erforderliga ritningar, kvalitetsdokument BBV (i samband med badrumsrenovering). Detta ska ske vid efterfrågan från tekniska förvaltaren eller styrelsen.

 

14. Vid större renoveringsarbeten kan föreningen komma att kräva att en okulär syn utförs vid färdigställan-det. Den utförs av styrelsen eller av styrelsen utsedd representant.

 

15. Ev. skador i trappuppgång, trapphus och hiss till följd av renoveringsarbetena ska ersättas av medlem.