All posts by admin

Nyhetsbrev 2 – 2013

Snart är ännu ett år till ända och vi i styrelsen vill med det här nyhetsbrevet informera er,
föreningens medlemmar och hyresgäster, om det gångna året.

BRANDSKYDD
Nu när vintermörkret har fallit och fler levande ljus tänds vill vi återigen påminna er alla att se över era brandvarnare så att de verkligen fungerar. En brandvarnares livslängd är 8-10 år under förutsättning att man servar den och byter batteri. Tänk på att 14,4 ggr per dygn så startar en brand i Sverige p.g.a. den mänskliga faktorn. Flest bränder sker på söndagar.
År 2012 omkom 112 människor i bränder, bara i Sverige. Brandvarnaren räddar liv!

Just därför råder också nolltolerans mot saker i trapphusen eftersom trapphusen är räddningstjänstens utrymningsväg och alltid behöver vara fria från hinder. Vi får därför under inga omständigheter låta saker stå i trapphusen som t.ex. pulkor, snowracers och barnvagnar. Tänk på att ni utsätter era grannar för direkt fara vid en eventuell brand.

VENTILATIONSÅTGÄRDER
I våras genomfördes ventilationsbesiktningar i samtliga lägenheter med ganska bra resultat. Drygt 10 % av lägenheterna fick tyvärr nedslag av olika anledningar bl.a. installerad motordriven köksfläkt m.m. Lägenheter med nedslag har åtgärdats och godkänts vid återbesiktning. Det påvisades även att det är stor skillnad mellan gamla spiskåpor och nyare spiskåpor. En gammal spiskåpa (de mörka) har ett luftflöde på ca 4 liter/sekund (grundflöde) och 15 liter/sekund (forcerat flöde). Nya spiskåpor har däremot dubbelt så bra luftflöde ca 10 liter/s (grundflöde) och 30 liter/s (forcerat). OBS! En förutsättning för grundflödet är att inluftsdonen under fönstren är öppna för att undvika undertryck (t.ex. orsak till visslande brevlådor, trögt att öppna lägenhetsdörr).

Under november månad utfördes entreprenad på de mekaniska frånluftsfläktssystemen högst upp i samtliga hus. De befintliga takfläktarna och tryckstyrningen, som drivits med växelström, har istället bytts ut mot direktdrivna fläktar och tryckstyrning med likström. Entreprenaden innebär en energibesparing för föreningen, eftersom de nya fläktarna drivs med 4-5ggr mindre effekt.

TVÄTTSTUGAN
Föreningens tvättmaskiner har nu varit i funktion i 1 år och det tycks vara en uppskattad investering i föreningens tvättstuga. Däremot återstår att se över effektförbrukningen, som ska ha halverats, eftersom varmvatten drogs fram i samband med installationen av de nya tvättmaskinerna. Tvättstugan kommer inom snar framtid också utrustas med rörelsevakter och nya armaturer (lampor). Väldigt ofta lyser samtliga lampor trots att det är obemannat. Tvättstugans öppettider är, efter önskemål, förlängda till 23:00 samtliga veckodagar även om strömmen slås av kl.22:00 under måndag-lördag samt 19:00 under söndag. OBS! Befintliga låscylindern har redan tagits bort vid driftsättning av passersystemet. Endast bricka gäller för tillträde till tvättstugan.

NYA PASSERSYSTEMET
Utdelat till samtliga boende och uppsatt i anslagstavlorna 2013-12
Utöver renovering och målning av yttertaken är installationen av passersystemet det största projektet som genomförts i föreningen under året. Driftsättning skedde 18 december. Olika frågor har inkommit beträffande passersystemet bl.a. varför det inte finns porttelefoni. Svaret är att det inte är ett säkert alternativ i ett passersystem. Det gäller även upplåsning med enbart kod, eftersom koder sprider sig lätt. Tillsvidare har styrelsen valt att föreningen ska lägga sig på en högre säkerhetsnivå med bricka (dagtid)och bricka/kod (kvällstid). Den högre säkerhetsnivån innebär att boende kan uppleva att det blir krångligare vid t.ex. besök och leveranser. Om det visar sig att medlemmarna vill att föreningens säkerhetsnivå ska vara lägre får systemet anpassas om längre fram.

Teoretiskt sett ”förflyttas” din egen lägenhetsdörr till entréporten. Väntar du gäster får du helt enkel gå och låsa upp entréporten för dem likväl som du får låsa upp din egen lägenhetsdörr när du får besök. Man kan också lösa det genom att t.ex. kasta ner sin passerbricka till besökande. För dem som har kontinuerliga besök finns möjligheten att beställa extrabrickor och lämna till de som brukar besöka t.ex. hemtjänst, matleverans, släkt och vänner.

En annan fråga som inkommit är vad som händer vid ett strömavbrott? Passersystemet är väldigt driftsäkert. Det är försett med reservdriftsbatterier som säkerställer funktionen vid ett ev. strömavbrott eller sabotage. Om passersystemet, av någon anledning, slutar fungera i ett av husen så påverkar det inte de övriga husen i föreningen.

I framtiden går det också att bygga ut passersystemet ytterligare med t.ex. digital bokning av tvättstugan och digitala anslagstavlor i entrépartierna/tvättstugan.
Husmorsnycklarna kommer att sluta fungera 20-21 januari 2014. Det är väldigt värdefullt för oss i styrelsen att få in din åsikt om passersystemet.

AKTIVITETER I KORTHET

  • Renovering och målning av yttertaken. Slutfördes under våren 2013.
  • Övervakningsavtal p.g.a. upprepad otillåten parkering inom föreningens område samt ny skyltning. Inleddes under hösten 2013.
  • Genomgång och förnyelse av samtliga avtal beträffande förvaltning. Slutfört
  • Ny skyltning på gårdarna. Slutfas i upphandling. Beräknad start i början på nästa år.
  • Ändra grovsoprum till miljöstuga. Upphandling pågår. Beräknad start i början på nästa år.
  • Fördjupad utredning för åtgärdsplan av förbättringar i garaget. Pågår.
  • Ommålning/renovering av trapphus. Förstudier inleds efter årsskiftet

God Jul & Gott Nytt År!
önskar
Styrelsen för Brf Nipfjället 10


Viktig info till boende ang nytt passagesystem inom Brf Nipfjället 10

OBS! Nedan finns endast en del av den viktiga informationen som ovanstånde länk hänvisar till

För att höja säkerhetsnivån ytterligare ett steg inom föreningen kommer ett passagesystem att installeras i fastigheten. Passagesystemet ska hindra obehöriga att komma in i fastigheten. Det innebär att din port kommer att vara låst dygnet runt och att du öppnar den med en bricka, och att under viss på dygnet behövs även en kod. Föreningens styrelse har beslutat, efter upphandling, att låta installera och driftsätta passagesystemet, Aptus styra 3000.
Installation, driftsättning och administration utförs av Alviks Lås AB, som också, sedan maj 2013, administrerar föreningens låssystem.
Installationen av passagesystemet kommer att påbörjas v.46, dvs. tisdagen den 12 november.

Driftsättningsdatum för passagesystemet är senast den 18 december. Det är det datumet då portarna låses, och öppnas med bricka och kod istället för med nyckel. Nycklarna kommer dock att fungera till entréportar, källarförråd, tvättstuga och grovsoprum under en övergångsperiod, i ca en (1) månad efter driftsättning.
Passagesystemet är projekterat så att det kan byggas ut om behov skulle uppstå i framtiden som t.ex. digitalt bokningssystem för tvättstuga och digitala anslagstavlor för entrépartier.

Passagesystemet består av beröringsfria läsare med knappsats samt beröringsfria läsare utan knappsats (se bilder nedan). Porttelefoni kommer inte att installeras, men däremot kommer dörrautomatik att installeras på samtliga entréportar.
OBS! När systemet är i gång, kommer du endast ha tillträde till den egna porten och källarförråd samt tvättstuga och grovsoprum.

BESTÄLLNING AV EXTRA BRICKOR
Lägenhetsinnehavare kommer att få tre (3st) numrerade brickor per lägenhet (se bild t.h.). Brickorna delas ut under v. 48-49 i brevlådorna. Extra brickor kan beställas hos Alviks Lås AB fr.o.m. tisdag den 12 november t.o.m. måndag den 25 november.
OBS! Därefter kommer inga extrabrickor att kunna beställas förrän den 7 januari 2014 och framåt. Varje extrabricka kostar 109 kr/st. De beställda extrabrickorna avhämtas mot betalning och uppvisande av legitimation hos Alviks Lås.

OBS!
Legitimation krävs både vid beställning och vid avhämtning.

Regler och information gällande renovering i bostadsrättslägenehet inom Brf Nipfjället 10

För att undvika problem och minimera olägenheter som kan uppstå i samband med renovering finns följande mycket viktiga anvisningar och regler till medlemmarna. Mer info finns i ”Handboken för bostadsrättsinnehavare” som finns för nedladdning här på hemsidan.

FÖRE OCH UNDER RENOVERINGEN

1. En renovering får under inga omständigheter påbörjas utan medgivande från föreningen, via tekniska förvaltningen. Medlem ansöker, minst en (1) månad innan, genom att skicka in information om den planerade renoveringen till föreningens tekniska förvaltare hos Fastighetsägarna Service Stockholm AB (gäller ej målning, tapetsering eller golvläggning).

2. Vid en ofullständig ansökan för renovering kan medlem bli kontaktad av tekniska förvaltaren. Medlem som har frågor av t.ex. byggnadsteknisk karaktär, kan också vända sig till föreningens tekniska förvaltare.  Förvaltare, teknisk förvaltning, Fastighetsägarna Service Stockholm AB Tfn. 08-617 75 47 Tfntid: måndag, onsdag och fredag kl. 09:00-11:00

3. Medlem ska vara medveten om att vissa renoveringar även kräver myndighetstillstånd t.ex. bygglov, bygganmälan m.m. Kontakta Statsbyggnadskontoret för upplysningar och ritningar Tfn.08-508 26 000, E-mail: statsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se

4. Renoveringen ska alltid aviseras minst tre (3) dagar i förväg för att minimera olägenheterna för våra boende i föreningen. Avisera med en infolapp på anslagstavlan i entrén och/eller i grannarnas brevlådor. Aviseringen ska innehålla info om datum för renoveringens start/slut.

5. Störande arbeten får enbart utföras vardagar 08.00-18.00, som vid t.ex. bilning av golv m.m.

6. Byggmaterial eller byggavfall får under inga omständigheter stå i trapphus eller i anslutning till fastighetens entré (läs mer om föreningens brandskyddsdokumentation här på hemsidan). Nolltolerans gäller. Trapphusen är räddningstjänstens utrymningsväg och behöver alltid vara fria från hinder. Det är inte tillåtet att kasta byggavfall i grovsoprummet. Vid behov av uppställningsplats för byggavfallssäckar (t.ex. big-bag m.m.) måste styrelsen kontaktas för tillstånd och anvisning av tillåten plats. Tillståndet är tidsbestämt. Trots tillstånd från styrelsen har medlem fortfarande ansvar för byggavfallssäcken och dess innehåll när den står på förening-ens mark. För hus 80, 82, 84 och 86 är uppställningsplatsen en mindre yta vid sidan om sopkärlsskåpet för hushållssopor som tillhör resp. hus. För hus 76 och 78 gäller inte samma typ av yta utan annan plats, som anvisas efter kontakt med styrelsen.

7. Medlem är ansvarig att informera anlitad entreprenör att parkeringsförbud gäller på samtliga gårdar och på föreningens mark . Endast på- och avlastning samt på- och avstigning är tillåtet.

EFTER RENOVERINGEN

8. Efter avslutade arbeten ska medlem kunna överlämna erforderliga ritningar, kvalitetsdokument BBV (i samband med badrumsrenovering). Detta ska ske vid efterfrågan från tekniska förvalta-ren eller styrelsen.