Årsmöte 2016

brf_logga

Påminnelse om årsmötet den 17 april.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Nipfjället 10

Dags igen för ordinarie årsmöte för vår bostadsrättförening Nipfjället 10, söndagen den 17 april 2016, kl. 19.00 i Alviks kulturhus, Brommasalen. Alla är välkomna från kl. 18.30 för mingel och förfriskningar.

Dagordningen samt underlag för fullmakt bifogas.
Årsredovisningen finns tillgänglig på vår hemsida www.nipfjallet.se senast den 7 april.

Direkt efter årsmötet, till ca 19.45 kommer ett informationsmöte att hållas om aktuella projekt i föreningen. Informationsmötet är öppet för samtliga boende.

 

Väl mött hälsar styrelsen.
Traneberg den 29 mars 2016

Anders Lundstedt, ordförande
Robert Assfahany, Cecilia Bagge, Kristian Thorhagen, Anders Ledin, Mattias Häggquist,
Anna-Karin Gärdin, Magnus Rusk (suppl), Lobe Bodin (suppl).

 • Årets vårstädning är den 24 april. Skriv upp det i almanackan!

 

Dagordning ordinarie årsmöte Brf Nipfjället 10 söndagen den 17 april 2016

Tid: kl. 19.00-19.45
Plats: Brommasalen, Alviks kulturhus

Ärenden:

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3.  Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning samt revisorer för kommande verksamhetsår, 2016
 14. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för nästkommande verksamhetsår
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 19. Stämmans avslutande